در علم آمار، متغیرها فارغ از این‌که مستقل باشند یا وابسته، به دو گروه تقسیم می‌شوند:

*متغیرهای پیوسته (Continuous Variables) 

*متغیرهای گسسته (Discreet Variables)


متغیرهای پیوسته، متغیرهایی هستند که به بیان ساده می‌توانند بی‌نهایت عضو داشته باشند، برای نمونه سن افراد یک متغیر پیوسته است، فشار خون، قد، وزن و ... همه متغیرهای پیوسته هستند.

در تمامی آن‌ها، هر عنصر جامعه مورد بررسی، در صورتی که ابزار اندازه‌گیری دقیق باشد می‌تواند بی‌نهایت عضو را قبول نماید. برای مثال وقتی که قد شخصی را 165cm در نظر می‌گیریم، چون ابزار دقیق‌تری نداشته‌ایم به 165cm بسنده کرده‌ایم این در حالی است که بعنوان مثال قد شخص 165/2436cm است که اعداد اعشاری می‌توانند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنند. به همین دلیل امکان ندارد قد دو نفر یکسان باشد و متغیر قد می‌تواند بی‌نهایت عضو بپذیرد. همانطور که مشاهده می‌شود متغیرهایی مانند زمان، سن، قند خون، فشار خون، سرعت، ضریب هوشی و ... متغیر پیوسته هستند.