فرآیند آنالیز آماری کمک می‌کند تا پژوهشگر بتواند از داده‌های اولیه، اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتایج را تعمیم دهد.

یک فرایند آنالیز آماری، دارای دو مرحله است که مرحله اول مقدمه‌ای برای مرحله دوم می‌باشد. مراحل یک فرایند آماری عبارتند از:

1. آمار توصیفی 2. آمار استنباطی


الف) آمار توصیفی، مجموعه روش‌هایی است که به توصیف شکل ظاهری داده‌ها (الگوی کلی توزیع داده‌ها) می‌پردازد که خود دارای 2 مرحله است:

مرحله اول، رسم نمودارها؛ نمودارها نشان دهنده شکل کلی توزیع داده‌ها هستند. درواقع نمودار یک متغیر نشان می‌دهد، مقادیر مختلف نمونه، به چه شکلی در سطوح مختلف آن متغیر توزیع شده‌اند.