ستون Values: برای انجام یک فرایند آماری نیاز به داده‌های عددی داریم؛ به عبارت دیگر محاسبات آماری بر روی داده‌های عددی قابل اجراست. درحالی که در بسیاری از پژوهش‌ها، با متغیرهایی با مقادیر غیرعددی سر و کار داریم. مثل متغیر جنسیت که دارای 2 سطح زن و مرد است و یا متغیر تحصیلات با سطوح زیردیپلم، دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر. در چنین حالتی لازم است، سطوح مختلف متغیر مورد نظر کدگذاری گردد؛ یعنر به هر یک از سطوح متغیر، یک مقدار عددی اختصاص داده شود. برای این منظور از ستون Value استفاده می‌کنیم. در پنجره Value Label سطوح متغیر را در کادر Label و مقادیر عددی متناظر را در کادر Value وارد نموده و بر روی Add کلیک می‌نمائیم. در نهایت بعد از وارد نمودن تمامی سطوح، برای تأیید روی OK کلیک می‌کنیم.

 برای مشاهده برچسب مقادیر در Data View، باید گزینه Value Labels در منوی View فعال باشد.