Syntax یکی از قابلیت‌های خوب SPSS است که می‌توان در آن بدون استفاده از پنجره‌ها و کادرهای محاوره ای، از طریق برنامه‌نویسی، یک یا چند فرمان را به طور همزمان اجرا کرد.

این پنجره، یک محیط متنی است که امکان برنامه‌نویسی را با زبان نرم‌افزار فراهم می‌آورد. کاربر می‌تواند با توجه به نیازهای خود، در صورت آشنا بودن با زبان برنامه‌نویسی SPSS، از امکانات برنامه‌نویسی این نرم‌افزار استفاده نماید. 

تقریباً هر عملی که قابلیت اجرا از طریق منوهای نرم‌افزار را داشته باشد، با زبان دستوری Syntax نیز قابل اجراست. با استفاده از Syntax می‌توانید جزئیات استفاده شده در یک دستور را ذخیره کرده و به دفعات از آن استفاده نمائید. بدون اینکه نیاز داشته باشید زبان دستوری را حفظ کنید. تمامی برنامه‌های نوشته شده با زبان دستوری SPSS را می‌توان به صورت یک فایل ذخیره و بارها از آن‌ها استفاده کرد.

برنامه‌هایی که به زبان SPSS نوشته شده است، با پسوند SPS.* مشخص می‌شوند.

به عنوان مثال میخواهیم برای متغیر سن با مقادیر زیر از طریق محیط برنامه‌نویسی Syntax جدول فراوانی و آماره‌های توصیفی را بدست آورده و نمودار هیستوگرام آن را رسم نمائیم.