همانطور که گفته شد، درSPSS، پنجره Variable View برای تعریف متغیرها (نامگذاری و تعیین مشخصات متغیرها) و Data View، جهت ورود داده‌ها به نرم‌افزار بکار گرفته می‌شود. هرچند می‌توان داده‌ها را مستقیماً در Data View وارد نمود، اما روش مناسب‌تر این است که کار را با Variable View آغاز کرده و متغیرها را درون آن تعریف نموده، سپس در Data View داده‌ها را در ستون‌هایی که قبلاً نام آن‌ها را تعریف کرده‌ایم (متغیرها)، وارد نماییم. 

درواقع تعریف متغیرها یعنی شناساندن متغیرها به نرم‌افزار، از طریق پنجره Variable View. این پنجره شامل ده ستون است، که باید اطلاعاتی در مورد متغیرها در آن‌ها وارد نمائیم. 

Variable View