+ گزارش مشخصات اعضا

+ گزارش پرداخت‌های حق عضویت و گردش حساب مشتری (میانگین حساب مشتری)

+ گزارش تسهیلات

+ گزارش صورت وضعیت تسهیلات

+ گزارش پرداخت اقساط

+ گزارش تفکیکی اسناد حسابداری

+ دفتر روزنامه

+ دفتر کل

+ ترازنامه

+ و...

ورود به سایت نرم افزار صندوق قرض الحسنه اسپاردن