ساختار کلی SPSS بر مبنای پنجره‌های ثابت و متحرک شکل گرفته است. این نرم‌افزار شامل 4 پنجره اصلی است:

1. Data Editor 

2. SPSS Viewer یا Output 

3. Syntax 

4. Script


اصول کار با محیط Data Editor 

این پنجره برای وارد کردن داده‌های جدید یا فراخوانی فایل داده موجود به کار می رود. Data Editor یا ویرایشگر داده مهمترین و اصلی‌ترین پنجره نرم‌افزار می‌باشد. زیرا برای فعال کردن سایر بخشهای عملیاتی (زیرمنوها)، لازم و ضروری است که یک فایل داده در محیط SPSS فعال باشد. به همین دلیل است که پس از هر بار ورود به نرم‌افزار، ابتدا پنجره Data Editor مشاهده می‌شود که خالی از داده می‌باشد.

لازم به ذکر است که این پنجره حذف شدنی نیست و همواره بر روی صفحه نمایش (به صورت گسترده یا کوچک شده) فعال است و در هر لحظه امکان دسترسی به آن وجود دارد.

Data Editor دارای دو کاربرگ است:

1- Data View (نمایشگرداده‌ها) 2- Variable View (نمایشگر متغیرها)

پنجره فرعی Variable View جهت نامگذاری، تعریف و تعیین مشخصات متغیرها به کار می‌رود. در پنجره Data View کاربر قادر خواهد بود داده‌های خود را وارد نماید.


اصول کار با محیط خروجی (SPSS Viewer یا Output)

در این پنجره کاربر قادر خواهد بود کلیه خروجی‌های حاصل از پردازش بر روی داده‌ها، که می‌تواند متن، نمودار، جدول و... باشد را مشاهده نماید. همچنین در این پنجره امکان ویرایش خروجی‌ها وجود دارد. مثلا کاربر قادر خواهد بود که اعداد درون جداول، عناوین نمودارها و... را ویرایش تغییر دهد.

پنجره خروجی می‌تواند به تعداد متناهی در حین انجام کار با نرم‌افزار ایجاد شود، به همین دلیل اولین پنجره از این نوع با شماره 1 (Output1 – SPSS Statistics Viewer) مشخص می‌شود، پنجره‌های خروجی بعدی به ترتیب به نام Output3 ،Output2 و... نام‌گذاری خواهد شد.


پنجره‌های فرعی Output:

پنجره Text Output که یک ویرایشگر متن است برای ایجاد تغییرات روی متن‌هایی که در پنجره SPSS Viewer هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. برای باز کردن پنجره SPSS Text Output روی یک متن در پنجره SPSS Viewer کلیک راست کرده و گزینه Edit Content/ In Separate Window را انتخاب می‌کنیم. پنجره Text Output باز می‌گردد. پس از انجام تغییرات بر روی متن، کافی است این را پنجره را ببندیم تا اصلاحات انجام گرفته، به متن متناظر در پنجره Output اعمال گردد. 

پنجره Pivot Table به منظور ویرایش و ایجاد تغییرات روی جداول، مورد استفاده قرار می گیرد. برای باز کردن پنجره Pivot Table Editor روی یک جدول در پنجره SPSS Viewer کلیک راست کرده و گزینه Edit Content/ In Separate Window را انتخاب می‌کنیم. پس از اعمال تغییرات دلخواه، فقط کافی است این پنجره را ببندیم تا اصلاحات انجام گرفته به جدول متناظر در پنجره SPSS Viewer اعمال گردد. 

پنجره Chart Editor جهت ایجاد تغییرات روی نمودارها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای بازکردن پنجره Chart Editor روی یک نمودار در پنجره SPSS Viewer کلیک راست کرده و گزینه Edit Content/ In Separate Window را انتخاب می‌کنیم. برای اعمال تغییرات انجام شده به نمودار، کافی است این پنجره را ببندیم.